Charter spelers


Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen op (zie http://kvwzaventem.com/ (charters)).

De naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen. “Wij Zijn Zaventem” staat centraal.
De jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

1/ Stiptheid

 1. Respecteer steeds de vastgelegde trainingsuren, kleedkamers en terreinen;
 2. Je bent uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig;
 3. Stipt op het aanvangsuur van de training verlaten de spelers samen met de opleider de kleedkamer zodat deze kan afgesloten worden (diefstal);
 4. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten;
 5. Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1u15 voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer;
  MITS ANDERS GESTELD DOOR DE RESPECTIEVELIJKE OPLEIDER;
 6. Aanwezigheid op de training is verplicht;
 7. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn op de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de opleider. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus;
 8. Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen;
 9. Breng voor elke wedstrijd je kids-ID of identiteitskaart (vanaf 12 jaar) mee. Indien je deze bij aanvang van de wedstrijd niet bijhebt, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).

2/ Houding

 1. Wees altijd en overal beleefd en behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, opleiders en afgevaardigden steeds met het nodige respect;
 2. Bij aankomst en vertrek geef je je opleiders, afgevaardigden en medespelers steeds een hand;
 3. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd;
 4. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten zullen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat. Indien nodig kan er beroep gedaan worden op de opleider of coördinator;
 5. Wanneer je op de club bent, geef je altijd het beste van jezelf;
 6. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstrevers;
 7. Respecteer de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent;
 8. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;
 9. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is;

3/ Sociale media

 1. Over de club, medewerkers en medespelers wordt enkel positief gesproken. In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen;
 2. Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Beperk het gebruik van Facebook, Twitter, e.d.;
 3. Promoot het voetbal, zorg samen met uw team voor een faire sport.

4/ Hygiëne en netheid

 1. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen (met gebruik van badslippers);
 2. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,… ) gedragen tijdens de training of wedstrijd.

5/ Informatie

 1. Informatie m.b.t. trainingen en wedstrijden is voor elke ploeg raadpleegbaar via de website http://kvwzaventem.com/;
 2. Alle aankondigingen, nieuwsberichten en bijkomende informatie is terug te vinden op comhttp://kvwzaventem.com/;

6/ Studie & Voetbal

 1. Studies hebben altijd voorrang op voetbal;
 2. Indien je niet kan deelnemen aan de trainingen of wedstrijden door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden, er zal daar steeds begrip voor getoond worden;
 3. Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere leeftijdscategorieën;
 4. Het succes op school en het succes in de voetbal gaan meestal hand in hand.

7/ Kwetsuren (zie com (procedure ongevallen))

 1. Bij kwetsuren kan je aan je afgevaardigde of in de kantine een ongevalsaangifte vragen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld aan de gerechtigde correspondent (Jaak Verheyen Adres: B.Van Gamarenlaan 12 – 1930 Zaventem) overgemaakt te worden;
 2. Tijdens kwetsuren wordt er van je verwacht om zeker de thuiswedstrijden van je ploeg bij te wonen.

8/ Verzorging en voeding (zie http://kvwzaventem.com/ (voeding) )

 1. Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties. Zij dienen dus ook vermeden te worden;
 2. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk om degelijke sportieve resultaten te leveren;
 3. Voor een training of wedstrijd wordt een lichte vetarme maaltijd aanbevolen;
 4. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken (cola, Fanta, sprite…….) is af te raden;
 5. Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.

9/ Kledij & Materiaal

 1. Elke jeugdspeler ontvangt jaarlijks een kledijpakket dat volgens de richtlijnen moet gebruikt worden;
 2. Anderskleurige kousen of tape worden niet toegelaten;
 3. Scheenbeschermers zijn verplicht (aan te schaffen door speler);
 4. Bij iedere wedstrijd zijn de spelers verplicht het trainingspak van de club te dragen. De wedstrijdkledij wordt door de speler gewassen;
 5. Gelieve de naam van de speler in de kledij te vermelden;
 6. Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden;
 7. We willen graag herkenbaar zijn als club “WijZijnKVWZaventem”. Het dragen van de clubkledij is verplicht tijdens de trainingen, de wedstrijden en clubevenementen;
 8. De verloren voorwerpen bevinden zich in de kantines;
 9. Iedere jeugdspeler ontvangt bij de start van de trainingen een nieuwe bal. De speler is hiervoor verantwoordelijk en dient deze elke training mee te brengen (bij vergetelheid kan er niet meegetraind worden);
 10. Het oppompen van ballen gebeurt in groep onder supervisie van opleider of afgevaardigde. De voorschriften met betrekking tot opblazen dienen strikt nageleefd te worden.

10/ Infrastructuur

 1. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Indien dit toch gebeurt en schade wordt vastgesteld, zal de club naargelang de omstandigheden optreden en het individu of de ploeg verantwoordelijk stellen;
 2. De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding in de gangen, kleedkamers of onder de douche;
 3. Respecteer de kleedkamers. In iedere kleedkamer is een vuilnisbak aanwezig, gelieve lege busjes douchezeep en papiertjes daar in te gooien en niet in de kleedkamer;
 4. De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. Spelers, opleiders en afgevaardigden zijn hiervoor verantwoordelijk;
 5. Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones;
 6. Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden (en op ordentelijke manier in het materiaalhok geplaatst);
 7. Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen;
 8. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

11/ Vervoer

 1. De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt;
 2. Er worden bussen ingelegd voor interprovinciale competitiewedstrijden.(verre afstanden;
 3. Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken auto’s of bussen. Indien er een bus wordt ingelegd door de club dient iedere opleider, afgevaardigde en speler zowel voor als na de wedstrijd deze bus te nemen;
 4. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

12/ Ouders (zie http://kvwzaventem.com/ (charter voetbalouder) )

13/ Testtraining of – wedstrijd

 1. Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen zonder toelating van KVWZ. De club ziet hier streng op toe, gelieve dan ook de verantwoordelijke coördinator te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt.

14/ Lidgelden

 1. Het lidgeld moet voldaan worden vóór de datum die aangegeven is op de jaarlijkse brief;
 2. Bij stopzetting van het lidmaatschap vóór 30/08 wordt 75% van het lidgeld terugbetaald;
 3. Bij stopzetting van het lidmaatschap vóór 1/11 wordt 50% van het lidgeld terugbetaald;
 4. Na 1/11 is er geen recuperatie van een deel van het lidgeld meer mogelijk;
 5. Er is een korting van 20 euro op het lidgeld bij een tweede en derde inschrijving uit hetzelfde gezin.

15/ Disciplinaire maatregelen

 1. Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de opleider en/of de coördinator een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen;
 2. Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden;
 3. De speler zal de club moeten verlaten bij :
  1. Diefstal of vandalisme;
  2. Druggebruik of overmatig alcoholverbruik;
  3. Vechten (op of naast het voetbalterrein).

16/ Vakantie

 1. Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens trainingen wedstrijdperiodes. Zeker van spelers van de interprovinciale kernen wordt verwacht dat ze geen activiteiten missen. De voorbereiding start zoals aangegeven en hier worden dan ook alle spelers verwacht. Gelieve vooraf te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn (kick-offmeeting).

17/ Events

 1. Bij clubevenementen wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van jeugdspelers gerekend;
 2. Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke leeftijdscategorieën hiervoor in aanmerking komen.

18/ Evaluaties – infoavond

 1. Er worden 2 evaluaties georganiseerd per seizoen.
  1. November: functioneringsgesprek met speler en ouder met als doel objectieven vast te leggen voor eind februari;
  2. Eind februari: oudercontact waarin een evaluatie van het voorbije seizoen wordt gegeven met als doel de toekomst van de speler binnen/ buiten de club toe te lichten.
 2. Begin mei vindt er een infoavond plaats waarin de algemene opleidingsvisie besproken wordt en waar de mogelijkheid geboden wordt om per ploeg afspraken te maken.

19/ Nuttige telefoonnummers en e-mailadressen

 1. Secretaris:
  Naam: Jaak Verheyen
  Adres: B.Van Gamarenlaan 12 – 1930 Zaventem
  Telefoon Prive : 02/7211877
  Telefoon bureel : 0485/306764
  E-mail : Secretariaat@vwzaventem.com
 2. Onderbouw (U6 – U13)
  Alain Putmans
  E-mail : Alain@kvwzaventem.com
 3. Bovenbouw (U14 – U21)

20/ Algemeen

 1. Breng geen dure I-Phones, smartphones, gsm’s of horloges mee naar de club. De club kan de inhoud van portefeuilles niet controleren.
  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke zaken;
 2. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal;
 3. KVWZ is een Nederlandstalige gemeente zonder taalfaciliteiten. Trainingen worden in het Nederlands gegeven. Communicatie en correspondentie met de club gebeuren in het Nederlands.

Je kan winnen, zonder te scoren!

Hard werken verslaat talent, als talent niet hard werkt.

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem

 


Charter supporters


Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen op (zie http://kvwzaventem.com/ (charters)).

De naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen. “Wij Zijn Zaventem” staat centraal.
De jeugdopleiding van KVW ZAVENTEM dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle beleving van het (jeugd)voetbal.

Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en opleiders mogelijk zijn om van het voetbal te genieten in een veilige, positieve omgeving. We moeten beseffen dat jeugdvoetbal een omgeving is waar de spelers hun technische, fysieke, tactische en mentale vaardigheden kunnen/ mogen ontwikkelen.
Winnen is niet alles

KVW ZAVENTEM  verwacht dat toeschouwers zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken zijn ontoelaatbaar.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Afspraken KVW ZAVENTEM – ouders/ begeleiders:

 1. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter;
 2. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties de gepaste aandacht;
 3. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de opleider en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter vormen de basis voor een sfeervolle beleving;
 4. Als ouder vervult u een voorbeeldfunctie;
 5. Geen bemoeizucht of inmenging in de ploegopstellingen, de speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten;
 6. Het coachen wordt aan de opleider overgelaten. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club;
 7. De spelers ondersteunen met aanmoedigingen door respect te hebben voor hun positie op het veld, scheidsrechters, afgevaardigden en opleider;
 8. Geen kritiek geven op spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt);
 9. Geen scheldwoorden roepen of agressief gedrag uiten naar spelers of omstaanders;
 10. Bij vragen over sportieve aangelegenheden wordt de TVJO aangesproken en niet de opleider;
 11. KVW ZAVENTEM vraagt om uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen;
 12. Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun zoon/dochter komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club;
 13. Respecteer de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent;
 14. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;
 15. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Graag geven we onderstaande tips mee.

 1. Toon interesse voor de wedstrijd: luister naar de gevoelens en verwachtingen van je kind;
 2. Tracht te weinig betrokkenheid ( desinteresse) en teveel betrokkenheid ( druk opleggen) te vermijden;
 3. Tracht van “winnen “ een ondergeschikt belang te maken;
 4. Stel haalbare verwachtingen;
 5. Tracht instructies te vermijden ( deze zijn voor de opleider);
 6. Tracht consequent en positief te supporteren. Opgelet niets (meer) zeggen kan ook negatief overkomen;
 7. Tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: “ wat vond je er zelf van?”;
 8. Probeer het positieve te benadrukken en het woord “maar” te vermijden;
 9. Probeer je kind te betrekken in de beslissing;
 10. Tracht “moeten en verwachten” te vervangen door “kunnen en willen”;
 11. Deel uw negatieve ervaringen rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club en kan, indien nodig, er tijdig bijgestuurd worden;
 12. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen;
 13. Ten slotte: heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

Laat het spelplezier primeren op de prestaties.

Ik begrijp dat indien ik deze afspraken niet respecteer of naleef dat onderstaande sancties kunnen worden toegekend.
Ik kan:

 • Een mondelinge waarschuwing krijgen waar ik onmiddellijk gevolg aan geef;
 • Verplicht worden om de wedstrijd te verlaten;
 • Door de club gevraagd worden om in de toekomst geen wedstrijden bij te wonen;
 • Samen met de speler uit de club gezet worden;

Je kind kan winnen, zonder te scoren!

Zaventem,

Het voltallige bestuur van KVW Zaventem