REGLEMENT INWENDIGE ORDE

Art. 01 — Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het Gemeentelijk Sportstadion — Quinkenstraat te Zaventem — wanneer er voetbalwedstrijden worden gespeeld, zowel vriendschappelijk als in het kader van een nationale of internationale wedstrijd, kampioenschap of bekercompetitie en geldt ten aanzien van iedere bezoeker aan het stadion en aanhorigheden (alles wat binnen de buitenomheining gelegen is) van KV WOLUWE-ZAVENTEM, hierna genoemd « de organisator ».

Art. 02 — Iedere persoon die zich aanbiedt aan om het even welke ingang en zo toegang tot het stadion wenst te bekomen, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Hij wordt hierna « de bezoeker » genoemd. Onder toegangsbewijs wordt verstaan: ticket — abonnement — doorgangsbewijs of vrijkaart afgeleverd door het bestuur van KV WOLUWE-ZAVENTEM.

Art. 03 — Het verbod, de afgelasting, de verplaatsing, de onderbreking of het niet uitspelen van een wedstrijd geeft de houder van een ticket geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs of enige andere materiële en/of financiële tegemoetkoming behoudens deze die zou kunnen bepaald worden door het bestuur van KV WOLUWE-ZAVENTEM of door de reglementen van de K.B.V.B.

Art. 04 — De organisator heeft het recht te eisen dat de personen die zich een toegangsbewijs wensen aan te schaffen, zich voorafgaand identificeren door middel van de identiteitskaart of een document ter legimitatie en dat zij hun supporterskeuze bekend maken. Indien zij dit weigeren zal hen geen toegangsbewijs afgeleverd worden.

Art. 05 — Het is verboden zich op te houden of te begeven naar een ander compartiment (indien voorzien) of gedeelte van het stadion zonder voorafgaande toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke. 
Het is tevens ten strengste verboden aan de houders van een toegangsbewijs:
 * zich te bevinden in de voor toeschouwers niet toegankelijke gedeelten van het stadion zoals het speelveld (Boete 500,00 €), opslagplaatsen, burelen, medisch kabinet, kleedkamers, enz.;
 * gebouwen, constructie hekken, omheiningen, lichtmasten, dug-outs, daken of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of –banken;
 * de toegang- en evacuatiewegen, trappen, uitgangen enz., te belemmeren en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk.

Art. 06 — Iedere bezoeker moet het toegangsbewijs ter controle vertonen aan: a. De controlepost bij de ingang van het stadion. 
 b. Iedere persoon die door het clubbestuur hiertoe werd aangeduid. Deze personen dragen een herkenningsteken van de club. 
 c. De stewards. 
 d. De politie indien zij hierom verzoeken.

Art. 07 — De organisatoren en de ordediensten behouden uit veiligheidsredenen het recht om: * De toeschouwers een andere plaats toe te kennen dan voorzien; * Het sportevenement te onderbreken of stop te zetten; * De toeschouwers tijdelijk in het stadion te houden bij het einde van de wedstrijd; *het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen.

Art. 08 — De toegang tot het stadion is verboden of wordt geweigerd aan alle personen: a. Die niet in het bezit zijn van een gelding toegangsbewijs b. Die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel. c. Die stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door de organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of —federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten. d. Die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede enz. e. Die toegang wordt ontzegd door de stewards overeenkomstig Art. 10 van dit reglement.

Art. 09 — Iedere houder van een toegangsbewijs moet zich, indien dit zich opdringt, tevens onderwerpen aan: a. De oppervlakkige controle van kleding en bagage. b. De identificatie door de ordediensten. c. De voorschriften van de door de organisatoren aangestelde en gemandateerde personen. (suppoosten, stewards, veiligheidsverantwoordelijke e.a.). d. De uitdrukkelijke bevelen van orde- en hulpdiensten. e. Het reglement van inwendige orde.

Art. 10 — De stewards kunnen elke persoon van hetzelfde geslacht als het hunne, aan oppervlakkige controle van kleding en bagage onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards zullen controle verrichten en kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken op basis van het reglement van inwendige orde. Eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp, wordt door de stewards de toegang tot het stadion ontzegd. Een politionele fouillering kan tevens plaatsvinden

Art. 11 — De stewards nemen deel aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde.

Art. 12 — Het is verboden in het bezit te hebben en mee te nemen binnen de installaties: a. Alle wapens, ongeacht hun aard, en voorwerpen die als dusdanig kunnen beschouwd worden. b. Om het even welk soort kneuzend en/of snijdend voorwerp. c. Voetzoekers of om het even welk soort vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal. d. Voorwerpen waarmee men schade aan de installaties kan toebrengen. e. Drank en etenswaren. f. Papier op rol. g. Deze opsomming is niet van beperkende, maar van aanwijzende aard. De hoger vernoemde voorwerpen moeten worden afgegeven en kunnen in beslag genomen worden door de politiediensten. Noch de organisatoren, noch de ordediensten zullen gehouden zijn om deze voorwerpen terug te bezorgen.

Art. 13 — Het is eveneens verboden op om het even welke wijze, vlaggen, spandoeken, slogans, kentekens of symbolen met discriminerende of provocerende teksten of die de openbare orde zouden kunnen verstoren, te dragen, op te hangen of te laten ophangen, tentoon te spreiden, te verkopen of te laten verkopen, zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te ontrekken.

Art. 14 — Het in het stadion verkopen of verdelen, uitdelen of te koop aanbieden van handelswaren is slechts toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toelating van het bestuur van KV WOLUWE-ZAVENTEM en met naleving van de van overheidswege vereiste vergunningen.

Art. 15 — Ieder persoon die schade aanbrengt aan personen, goederen, de infrastructuur van het stadion of die handelingen heeft verricht waardoor de club een boete werd opgelegd, dient deze schade te vergoeden. Tevens kan hij strafrechterlijk worden vervolgd.

Art. 16 — De bezoekers die het stadion betreden doen dit op eigen risico en dienen te waken over hun eigen veiligheid. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of verwondingen.

Art. 17 — Overeenkomstig de wet van 08 december 1992 tot « Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens », worden door de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Houba de Strooperlaan 145 te 1020 Brussel, gegevens verzameld en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan de bevoegde overheden en ambtenaren alsook aan de organismen contractueel verbonden met de K.B.V.B. Deze wet voorziet in het toegangsrecht en het verbeteren ervan. Aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden bij de « Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Art. 18 — Iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere voorgaande Art.en, kan door de personen belast met de controle van het toegangsbewijs of op de naleving van het reglement van inwendige orde, het handhaven van de openbare orde, waaronder politie, zonder voorgaande waarschuwing de toegang tot het stadion worden geweigerd en kan door de ordediensten ofwel uit enig deel van het stadion worden verwijderd ofwel worden verplicht het stadion te verlaten. Hij/zij kan uitgesloten worden voor het bijwonen van wedstrijden gedurende een bepaalde termijn overeenkomstig de hierna vermelde burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure en onverminderd de beslissingen van bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Het toegangsbewijs verliest onherroepelijk zijn geldigheid zonder dat enig recht op terugbetaling ontstaat. Personen die verplicht worden het stadion te verlaten zullen per aangetekende zending een schrijven ontvangen dat zij ofwel onmiddellijk ofwel bij een volgende niet-naleving of overtreding van het reglement van inwendige orde de toegang zullen ontzegd worden tot alle voetbalstadions waar nationale of internationale wedstrijden — zoals bepaald in de wet van 21 december 1998 — worden georganiseerd, voor een periode van minimum een kalenderjaar tot maximum vijf kalenderjaren.

Art. 19 — De « Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden » van 21 december 1998 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Art. 20 — Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen.
Het betreden van het stadion impliceert dat de houder van het toegangsbewijs kennis heeft genomen van dit reglement van inwendige orde, de bepalingen ervan zonder voorbehoud aanvaardt en ze ook zal naleven.

Art. 21 — Klachten moeten per aangetekend schrijven aan het bestuur worden overgemaakt. Dit reglement van inwendige orde werd goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van donderdag 20 augustus 2008.

Zaventem 21 augustus 2008.

Het bestuur van KVW ZAVENTEM vzw